The Book of Michif Prayers
~ Grace Ledoux-Zoldy, translatorLi Liivr Oche Michif Ayamiiawina

Li Liivr Oche Michif Ayamiiawina

– The Book of Michif Prayers

_____________________________

Saen Ogustaen - St. Augustine                            

Kiigiioshichigaashonaann

chiigishkeemayak li Bonjeu,

ekwa chishaagiiayak. ~ S. Ogustaen.

We are created to know God,

and to love God. ~  

St. Augustine.                                                                               

 

Ayamiieewaashtigonigee - Sign of the Cross

Eezhinikaasho kii Papaiinaann,

ekwa li Garsoo,

ekwa Kichiiteetagoshew

Kiniigiigwaann.

Answichil.

In the name of the Father, the

Son, and the Holy Spirit.  Amen.

 

 

Shaanson 116:8-9 - Psalm 116:8-9

 Li Bonjeu pashpii'inn nipoinik oche;

Kiigiipitinam emaatoyaann

ngiiganaweiimik

eygaa chiipashkiiagaashoyaann.

Ekoshe mbimotaann li Bonjeu

kayaat daan la ter eezhiniiwag

kapimaatishichig.

Answichil.

 The Lord saved me from death;

He stopped my tears and kept me

from defeat. 

And so I walk in the presence of

the Lord in the land of the

living.  Amen.

 

Siirak 2:1,6 - Sirach 2:1,6

 Lenfen, kiishinn kiinotepamiiaw

li Bonjeu paarii ayaa oche ishpaiige

ashpii chigochii'igawiienn ~

ashpeiimo li Bonjeu kagawiichii'ig.

Answichil.

 Child, if you desire to serve God

be prepared for times when you

will be put to the test ~ trust the

Lord and He will help you.  Amen.

 

Kichiitotaagew, Luk 6:20-23

- The Beatitudes, Luke 6: 20-23

Jeyzus kiiganawapimew

wiicheywaagaanaa ekwa iitwew,

"Kiiawaw kagitimaa gishiieg

kiigichitotagawinaawaw; kegway

kayayaann kiitayaann!

"Kiya kaanotekateyenn anoch

kiigichitotagawinaawaw, li Bonjeu

kagamii'ig chitepimiitshoyenn!

"Kiya anoch kaamaatoyenn

kiigiichitotagawinaawaw ekwa

kagapaapinaawaw.

"Kiigiichitotagawinaawaw li mood

kagagwyageymigoyeeguk, eyga

gandaweiimigoyeeguk, anochigo

kaiitigoyeeguk, ekwa eytoweiichig

emachiigegwaiiwiiek, ochi niya!

Miiawaata ekwa niime ayish daan li

syel kaganishtawinaagaawinn egii

miiototamann suur la ter.  Oge

A'ishiiniiwag kaamaaitotaagoyeeguk

owaakomaakaniwawa kayaash

peyagwann kaatotawaachig aniige

li mood li Bonjeu opiikishkweywinn

kapimotataachig.  Answichil.

 Jesus looked at his disciples and said,

"Happy are you poor; the Kingdom

of God is yours!

"Happy are you who are hungry

now; you will be filled!

"Happy are you who weep now;

you will laugh!

"Happy are you when people hate

you, reject you, insult you, and say

that you are evil, all because of

the Son of Man!  Be glad when

that happens and dance for joy,

because a great reward is kept

for you in heaven. 

For their ancestors did the very same

things to the prophets.

 

Li Shaplee - The Holy Rosary

Wiicheewagaanaa Tapeetamwag

Apostle’s Creed

Ndaapweetenn li Bonjeu,

li Papa kashokatishidmawachi,

kaakiw kaozhitaat li syel ekwa la ter.

Ndaapweetenn li Jeyzus

kaagiikichiitotaat peyug ego son

Garsoo, kaaniigaaniishtamagoyak,

kiioshiiew oche

okichitawishokishiiwinn avik

Ekichitwaawak Kiniigiigwann,

ekwa eniitawigit oche la Saent Vyaarzh.

Pontyas Paylat naashpich kiigwatagiiew

li Bonjeuwa, kiishagaweywag

denn krwe, kiinipo, ekwa kiinachigaasho. 

Kiishidsha’hwawandagaanipochig,

daan la trwazyem zhurnee kiipasheygo miina.

Daan li syel kiitotew,

ekwa kiiapiigaasho andaa

tapishkoch Papa.  Miina tapeetotew

chipeewiieshowaadat kapimaatishii’id

ekwa kaanipoyit.

Ndaapweetenn Ekichitwaawak

Kiniigiigwann, kaakichitwaawak ligliiz,

kakiio kapimichawaachig li Bonjeu

awaa daan li syel ekwa daan la ter kakiio

li Bonjeu sa famii, chiponey chigaateg

kamachiitochigaateg, li kor chiiapachipaat

ekwa chipimaatishik tapitaw.  Answichil.

I believe in God, the Father almighty,

Creator of heaven and earth.

And I believe in Jesus Christ, his only Son,

Our Lord, who was conceived by

the power of the Holy Spirit, and

born of the Virgin Mary.

He suffered under Pontius Pilate

was crucified, died, and was buried. 

He descended to the dead, and on

the third day he rose again.  He

ascended into heaven, and is seated

at the right hand of the Father.  He

will come again in glory to judge

the living and the dead.

I believe in the Holy Spirit, the holy

catholic Church, the communion of

saints, the forgiveness of sins, the

resurrection of the body, and life

everlasting.  Amen.

 

Ton Periinaann - Our Father

Ton Periinaann, daan li syel kayaayenn

kiichitwaawann ton noo.

Kiya kaaniikaanishtamann peytoteiie

kaandaweetamann taatochiikatew

ota daan la ter taapishkoch daan li syel.

Miinaann anoch mon paeniinaann

poneeiiminaann kamachitotamaak,

niishtanaann nkaponeemaanaanik

anike kaakiimaiitotaakoyaakuk

kayakochii'inaann, maaka

pashpii'inaann aayik oche

maachiishiiweepishiwinn.

Kaaniikaaniishtamawiiaak,

kishokishiiwinn, kaakichiteemiiak

kiya aniie, anoch ekwa takiine.  Answichil.

Our Father in Heaven, your name

is holy.  May your kingdom come,

and your will be done on earth as

it is in heaven.

Give us today the food that we need

and forgive us for our sins,

just as we forgive those who sin

against us.

Give us strength to resist temptation,

and keep us from all evil.  Amen.

 

Kichiiteiim Li Bonjeu - Glory Be

Kichiiteiim kii Papaiinaann,

ekwa li Garsoo,

ekwa Ekichitwaawak Kiniigiigwann.

Taapishkoch kaamaachipaii'ik,

ekwa sheemaak, ekwa taapitaw ~

la ter ekaa chiponipaayik.  Answichil. 

Glory be to the Father, and to

the Son, and to the Holy Spirit, as

it was in the beginning, is now,

and forever shall be ~ world

without end.  Amen.

 

Jeyzus Mon Bonjeuiinaann - Jesus Prayer

Jeyzus Mon Bonjeuiinaann,

li Garsoo kapimaatishid oche

ton Bonjeuiinaann,

kitimaageeminaann

kaamachigeekwyuiaak,

kiyanaann oche kapashpii'iiwet.  Answichil.

Lord Jesus Christ, Son of the

living God, have mercy on us

sinners, our Saviour.  Amen.

 

O Mon Jeyzus - Oh My Jesus

O Mon Jeyzus, poneeminaann

kaamachitotamaak, pashpii'inaann

daan li feu oche daan lenfer.

Niigaaniishta kaakiio niniigiiawaanaanig ekwa anige nawach kandaweiitakig

chiikitimaagee maachig.  Answichil.

Oh my Jesus, forgive us our sins

and save us from the fires of hell. 

Lead all souls to heaven, especially

those most in need of your mercy.  Amen.

 

Kigichiiteiimitiinaann Marii - Hail Mary

Kigichiiteiimitiinaann Marii,

ekichiiteiimit, Li Bonjeu wiya

avik twa.  Ekichiitakishoyenn

kiya ki tuu lii fam, ekwa

kiichitwaawaanaa mawishwaanaa

kapimotaatayenn kataak Jeyzus.

Kiichitwaawann Marii, Mer di

Bonjeu, ayamiieshtemoinaann

sheemaak ekwa atinapoyaako.  Answichil.

Hail Mary, full of grace, the

Lord is with you.  Blessed are

you among women, and

blessed is the fruit of your womb

Jesus.  Holy Mary, Mother of God,

pray for us sinners, now, and at

the hour of our death.  Amen.

 

Miiawaatann Maamashkaach – The Joyful Mysteries   

i.  Li taanzh Gabriiel kiipeewiitamawew

 la Saent Vyaarzh aen pichii Jeyzu

 eeweyaawat. - Annunciation.

 

ii.  La Saent Vyaarzh kiigiiogawew

sa kouzinn Iilizabeth. - Visitation.

 

iii.  Li pichii Jeyzu nataawagew.

- Birth of Jesus.

 

iv.  Li pichii Jeyzu kiitotaiigaasho

kaakichitowak la Meyzon.

- Presentation of Jesus in the Temple.

 

v.  Kiimishkaagaasho li pichii Jeyzu

kaakichotawak la Meyzon egote Zherusalem.

- Discovery of Jesus at the temple in Jerusalem.

 

 

 

Maamatawinaagwanaa Kaawashashkoteiige

- The Luminous Mysteries

i.  Jeyzus kiishigayatagasho

daan la rivyer de Zhordan.

- Jesus is baptized in the river Jordan.

 

ii.  Aen nas ashtew en Kana.

- The wedding at Cana.

 

iii.  Jeyzus itwew kakichitowishid

pe ayaw. - The proclamation of the Kingdom of God.

 

iv.  Jeyzus wapataiiwew

ogichitoishiiwinn eywaashkoshod

kiioshta’ayik wiya daan li montaynn

de Teybor. - Transfiguration of Jesus on Mt. Tabor.

 

v.  Eshkwach Jeyzus supii

kaamiichishochig avik wiichewagana kiigiimiieegonaannwiyawaann ekwa son saan,

chiiwiichewayak tapitaw.

- The institution of the Eucharist

at the Last Supper.  Jesus

gives us his body and blood so

that we can choose to receive

eternal life.                 

 

Mitaateetaagwann Maamashkaach

- Sorrowful Mysteries

i.  Jeyzus kwatageetaw daan

li zhardan. - The agony in the garden.

 

ii.  Jeyzus kiinochiigaasho

 aen fwet kiiabachitaawag

ekwa lii ploon egiigamoge.

- Jesus is tied to a pillar and

beaten with a whip made

with pieces of lead.

 

iii.  Jeyzus kiiachigaatew aen

koronn ochi shnelii. - Jesus is crowned with thorns.

                                                       

iv.  Jeyzus kiipimiiwateegaasho la krwe.

- Jesus carries the cross.

 

v.  Jeyzus kiishagaaweywag daan

la krwe ochichig ekwa ochitak. - Jesus is crucified. 

 

Maatawpayinn daan li Syel - Glorious Mysteries

i.  Apichiipaw Jeyzus niponik oche.

- The Ressurection.

 

ii.  Jeyzus daan li syel itotew.

- Jesus ascends into heaven.

 

iii.  Ekichitwawishid peiitotew.

- The descent of the Holy Spirit.

 

iv.  La Saent Vyaarzh shipwetaiigasho

daan li syel. - The Assumption of the Blessed Virgin.

 

v.  La Saent Vyaarzh oshigasho

la Renn daan li syel. - The Blessed Virgin is crowned Queen of Heaven. 

 

Kiigichiiteiimitiinaann Kaagichitwaaoshyenn La Renn - Hail Holy Queen

Kiigichiiteiimitiinaann

Kaagichitwaaoshiienn La Renn,

Mama oche gaashaagii'iiwet. 

Kichiiteiitaa mbimaatishiwiniinaann,

kaashiiwishiiaak, ekwa

kaapagosheiitamaak.

Nimaatonaann mon Saent Vyaarzh

anaann oche kaaweepinigaashoyak

liiz enfen oche Iiv.

Ota daan la valii maatowinn, ekwa

kaagaashkeiitamik,

kiigagweechiimikawinn

chiiwiichii'iiaak.

Ayamiiesh tamaawiinaann

wiijii'iinaann chimishkawayaak

ton garsoo Jeyzus.  Answichil.

Hail Holy Queen, Mother of Mercy,

Hail our life, our sweetness, and

our hope.  To you we turn, poor,

banished children of Eve.  To you

we send our sighs, mourning and

weeping in this valley of tears.

Pray for us most gracious advocate,

and help us to know your son Jesus.  Amen. 

 

Ayamiiaawinn oche Ekichitwaawak Kiniigiigwaann - Prayer to the Holy Spirit

 Kaaniiganiishtamaawiiak daan li

syel, ana kaochicanawapamigoyaak,

oniigii'igwaanaa kaataapweeit

mishiiweeayaw ekwa kakiio

kegwey kaiitagwak, anda

kaochikichitotagawiiak, ekwa

pimaatishiiwinn kaamii'igoyak;

Pepiitigwee daan mon choer,

kishiipegininaann

chiigaashiiaapawitayenn eegok

kaapemachitotamak,

pimaachitaa nii'iigiigwaiinaann

kaakichitowishiienn.  Answichil.

 

Leader in heaven, the One who

comforts us, Spirit of Truth

who is everywhere and is in

all of creation, Source of all

blessings, and giver of Life;

We welcome you into our

hearts, wash us of all our sins,

and save our souls Oh Holy One.  Amen.

 

Mon Bonjeuiinaann - Act of Contrition

Mon Bonjeu, nimitaatenn iigok

kapimaachitotaamaann

egiiwiishagiteiienitaann.

Ngishkeiitenn chishaagiitaann

kiya pego.   

Wiichii'in kakiio kegwey

cheshtayaann, naawach

chimiiuupaayik, eyga awashime

chimaachitotamaann.  Answichil.

Oh my God, I am sorry for all

of my sins because I have

hurt you.  I know I should love

you above all.  Help me to put

things right, to do better next

time, and to avoid all things

that might lead me down the

wrong path.  Amen.

 

Ndopimishininn Endonipaayaann - Bedtime Prayer

Ndopimishininn endonipaayaann

ndayamiiaann li Bonjeu

chiigaanaweiitak nigiigiigwaann,

kiishinchinipoyaann

chipwaa chiiwaanishkayaann

ndayamiiaann li Bonjeu

niigiigwaann chotinak.  Answichil.

Now I lay me down to sleep,I pray the Lord my

soul to keep, and if I die before I wake I pray

the Lord my soul to take.  Amen.

 

Li Taanzh di Bonjeu - Guardian Angel Prayer

Li Taanzh di Bonjeu,

kaaganaaweemiienn,

kaapeeshidshaa'hoshk li

Bonjeu chipeeginaaweemiienn.

Tapitaw wiicheewinn 

chiwiichiienn ekwa

chiiganaweemiienn.  Answichil.

Angel of God, my guardian dear,

through whom God's love

commits me here.  Ever this day

be at my side to light, guard, rule

and guide.  Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Credits:

Katerii Tekakwiita ayamiiesh

tamawinaann.

 

Li liivr kiioshipeekaatew

ekishkishototaachig:

+Isabelle Pangman, Felix Ledoux, Sr.,

ekwa Solange Ledoux.

+Marie Julie Robinson

(née Belcourt), Margaret Ethel

Robinson, ekwa Monique

Virginee Souter

+Katherine Chartrand,

pii Ann Fagnan.

+Ruby Ann Nelson

(née Pocha-Adams),

ekwa Arthur Clarence Schmidt.

 

Translators: Grace Ledoux-Zoldy, &

Louis Ledoux.  Camperville, MB.  2003.

Transcription: Arthur JC Schmidt.

 

The work to complete "Li Liivr Oche Michif Ayamiiawina"

- The Book of Michif Prayers,

was financially supported by

Heather Souter and spiritually

 sustained by Grace Ledoux-Zoldy.  2003. 

Apprentice room and board were

graciously provided by Rita Flamand. 

This work was completed under

the auspices of the Camperville

Michif Cree Ritual Language

Project, May - June 2003,

with special thanks to

Peter Bakker Ph. D., Aarhus

University, Leanne Hinton, Ph.D.,

UC Berkeley, Marina Drummer

and all the participants of

Advocates for Indigenous

California Language Survival

Workshop, May 2003, Arcata,

California.

 

Project Coordinator and

Administrator: Heather Souter. 

Ritual Language Project Masters:

Grace Ledoux-Zoldy, and Louis Ledoux. 

Project Consultants:

Master Rita Flamand, Peter Bakker, Ph.D.,

University of Aarhus, Denmark,

and Robert Papen, Ph.D.,

Université du Québec à Montréal. 

Project Apprentice: Arthur

JC Schmidt.

 

Special thanks to the pastoral

team of Our Lady of Sorrows

parish, Oblate Sisters Angeline

Courcelles, and Carroll,

and Fr. José (Joe) Cabral of the

diocese of Winnipeg, for their

spiritual and moral support of the

aboriginal people of this region.

 

All Bible references are drawn from "The Good News Bible, with Deuterocanonicals/Apocrypha," Canadian Bible Society, 1979.

 

Copyright 2003, Camperville Michif Cree Ritual Language Project.

 

Individual prayers available at: www.christusrex.org/www1/pater/index.html